Профил на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДЖУДО, ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДЖУДО

ПРОЦЕДУРИ  ПО ЗОП

Документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по осигуряване на самолетни билети за нуждите на Българската федерация по джудо”

Решение за откриване на процедура

Обявление за откриване на процедура – Обявление за поръчка

Документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП

Технически спецификации и изисквания към изпълнението на обществената поръчка

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Образци – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Обява за събиране на оферти по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на спортни екипи за нуждите на българска федерация по джудо“

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана в профила на купувача обява за общ. поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ДОКУМЕНТАЦИЯ към обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на спортни артикули и екипировка за нуждите на българска федерация по джудо“

Техническо задание „Доставка на спортни екипи за нуждите на българска федерация по джудо“

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА

ОПИС на документите и информацията, съдържащи се в офертата

ОБЯВИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне и оповестяване на ценовите предложения по процедурата за възлагане на обществена поръчка участници „Услуги по осигуряване на самолетни билети за нуждите на Българската федерация по джудо”

СЪОБЩЕНИЯ

Обществена поръчка с предмет „Доставка на спортни артикули и екипировка за нуждите на българска федерация по джудо“

ПРОТОКОЛ за разглеждане, оценка и класиране на оферти за възлагане на обществена поръчка за доставка, с предмет: „Доставка на спортни артикули и екипировка за нуждите на българска федерация по джудо“

Обществена поръчка с предмет „Услуги по осигуряване на самолетни билети за нуждите на Българската федерация по джудо“

ДОКЛАД от разглеждането и оценяването на офертите, подадени от участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Услуги по осигуряване на самолетни билети за нуждите на Българската федерация по джудо“

ПРОТОКОЛ 1 от разглеждането и оценяването на офертите, подадени от участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Услуги по осигуряване на самолетни билети за нуждите на Българската федерация по джудо“

РEШЕНИЕ Nо 2/27.01.2020 r. от разглеждането и оценяването на офертите, подадени от участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Услуги по осигуряване на самолетни билети за нуждите на Българската федерация по джудо“

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка